Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117521

Warunki pracy

· Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów,    obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
· Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych
  o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno
 - zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
· Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
· Wykonywanie zadań pod presją czasu;
· Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych   
  ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku
  brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;
· W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
· Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
· Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym przygotowuje wewnętrzne opinie oraz prowadzi postępowania związane z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000, z weryfikacją zasadności przeprowadzenia oceny, określaniem warunków realizacji, wydawaniem zezwoleń na ich realizację, określaniem sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzorowaniem jej wykonania oraz przygotowaniem Standardowego Formularza Komunikacyjnego o nałożeniu i wykonaniu kompensacji;
 • Ocenia sprawozdania z monitoringów i analiz porealizacyjnych wynikających z przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszary Natura 2000 oraz bierze udział w kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne;
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE, a także przygotowuje projekty opinii w zakresie zgodności planowanych działań z celami ochrony obszarów chronionych na potrzeby wdrażania programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Przygotowuje opinie i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000 w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, a także prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody;
 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko: planów urządzania lasu, uproszczonych planów urządzania lasu oraz uzgadnia Plany Urządzania Lasów, a także prowadzi postępowania w zakresie uzgadniania planów urządzania lasu, uproszczonych planów urządzania lasu i zadań z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otulin rezerwatów przyrody;
 • Prowadzi postępowania i wydaje zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 w trybie art. 34 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub zadań określonych dla rezerwatów przyrody.
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk przyrodniczych lub nauk leśnych;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Wiedza przyrodnicza
 • Znajomość form ochrony przyrody
 • Znajomość siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy terenowej lub administracyjnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność pracy z systemami GIS.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista ds. odpadów – pracownik działu handlowego

sporządzania ofert, umów i aneksów udziału w przetargach prac administracyjnych związanych z obsługą klientów spółki utrzymywania stałego kontaktu z obecnymi jak również potencjalnymi klientami spółki nawiązywania kontaktów...

 • REMONDIS Sp. z o.o. Dział Odpadów Specjalnych

 • Gdynia
 • 2023-03-21

Specjalista

Warunki pracy · Praca w siedzibie Urzędu; · Częste kontakty z klientem zewnętrznym; · Wykonywanie zadań pod presją czasu; · Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla...

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-03-06

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie Warunki uciążliwe: - zmienne warunki atmosferyczne...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-02-27