Starszy oficer portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy oficer portu
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie o naborze Nr 116910

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym kat.B


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitoruje ruch statków na redzie, w porcie, w śluzie i na Zalewie Wiślanym, wydaje zezwolenia na ruch na akwenach w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat oraz wejścia/wyjścia/cumowania/odcumowania statków w porcie , śluzie celem zapewnienia bezpieczeństwa morskiego. Planuje, koordynnuje i prowadzi nadzór nad pracą zmiany/wachty w celu zapewnienia prawidłowego pełnienia służby, kieruje kontrolą ruchu statków, wejść/wyjść do/ze śluzy, po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności zgłoszenia.
 • sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego. Obsługuje System Sterowania Śluzami i Mostami oraz kieruje i nadzoruje ruch jednostek pływających i pojazdów drogowych w obszarze obiektu kapitanatu Portu Nowy Świat.
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie, śluzie celem zapewnienia porządku cumowania, przejścia przez śluzę, postoju i ewentualnego przeładunku. Podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami.
 • sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podczas dokonywanych przez podległy personel obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz nadzór nad przeprowadzaniem interwencji w przypadku wystąpienia uszkodzenia nabrzeży, bram śluzy, kierownic śluzy. Nadzór i przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadzanie interwencji w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży, śluzy i wód portowych w celu zapewnienia ochrony środowiska morskiego
 • sprawuje nadzór i przeprowadza kontrole stwierdzające zapewnienie warunków bezpiecznego bunkrowania jednostek , ewentualnych przeładunków materiałów niebezpiecznych w porcie i na redzie oraz ich ewentualnego składowania.
 • dokonuje zapisów w dzienniku portowym celem udokumentowania zdarzeń i przebiegu czynności służbowych. Nadzoruje sporządzanie notatek służbowych, meldunków z prowadzonych czynności służbowych , podejmowanych interwencji oraz prowadzenie dokumentacji zapisów służby dyżurnej celem archiwizacji zdarzeń
 • kieruje wykonywaniem czynności dochodzeniowych przez pracowników zmiany celem wsparcia pracowników służby dziennej kapitanatu w celu realizacji obowiązku Kapitanatu Portu Nowy Świat w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich
 • dokunuje kontroli obsady pilotowej i holowniczej oraz spełnienie warunków Kapitana Portu wydanych dla jednostek nietypowych, zestawów holowniczych, wprowadzania/wyprowadzania do / z portu, śluzy jednostek ponadgabarytowych, ewentualnych: wodowań statków, imprez sportowych oraz innych warunków wymaganych przepisami w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe morskie na kierunku nawigacyjnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką morską
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Świadectwo operatora GMDSS
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i obiektów w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera
 • Samodzielność i inicjatywa, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej i doświadczenie 3 lat jako kapitan statku morskiego w żegludze międzynarodowej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Znajomość przepisów portowych, konwencji międzynarodowych IMO m.in. Solas, Marpol, ILO, STCW

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Bosman

sumienność, samodzielność i odpowiedzialność na stanowisku pracy, zarządzanie zespołem ludzkim, przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp. kierowanie pracami grupy porządkowej, dbanie o porządek na statku w budowie i...

 • Karstensen Shipyard Poland Sp. z o.o.

 • Gdańsk
 • 2023-03-17

Oficer portu

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - nietypowe godziny pracy - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Sztutowo
 • 2023-03-06

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - praca w terenie - krajowe wyjazdy służbowe - zagrożenie...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Gdańsk
 • 2023-03-05