Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116522

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i
prowadzeniu samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
wykonywanych prac,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów technoczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych w celu przygotowania zadania do realizacji oraz uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym, w tym zadań realizowanych w ramach programów rządowych;
 • Weryfikuje dokumentację projektową dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich;
 • Przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych w celu przygotowania inwestycji do realizacji;
 • Współpracuje przy merytorycznym dokonywaniu sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej w celu przygotowania inwestycji do realizacji. Prowadzi sekretariat ZOPI w zakresie prowadzonych przez siebie zadań;
 • Prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym;
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w celu zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej;
 • Współpracuje przy planowaniu potrzeb finansowych w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe w celu realizacji planu rocznego prac przygotowawczych;
 • Opiniuje i uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu w celu uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno - budowlanym obszarze drogownictwa
znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego,
specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie;
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office);
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej);
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inżynier budowy

planowanie, organizowanie i nadzorowanie budów domów jednorodzinnych; Kontrola jakości oraz terminowości prac zleconych firmom podwykonawczym,; współpraca z kierownikiem budowy; nadzorowanie prac, zgodnie z kosztorysem i zawartą a umową z...

 • Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

 • Gdynia
 • dzisiaj

Inżynier Budowy

Opis stanowiska Wykonywanie prac związanych z realizacją budowy zleconych przez Kierownika Budowy, przełożonego, Bieżąca analiza dokumentacji technicznej, Zarządzanie materiałami i sprzętem w procesie budowy, Kontrola i nadzór stanu...

 • MAKAX Sp. z o.o.

 • Gdańsk, Dolne Miasto
 • 2023-03-28

Inżynier budowy

Opis stanowiska: koordynowanie inwestycji pod względem technicznym (sporządzanie obmiarów) sporządzanie i rozliczanie zamówień materiałowych (koordynowanie zamówień materiałów, sprzętu, transportu i usług) kontakty z podwykonawcami oraz...

 • JL Sp. z o.o.

 • 2023-03-27