Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137165

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • zagrożenie korupcją,
 • przeprowadzanie kontroli,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
 • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku wejścia od ul. Rzeźnickiej, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • przeprowadza kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • przeprowadza kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • prowadzi cykliczną i jednorazową sprawozdawczość z działalności nadzorowanych jednostek
 • rozpatruje skargi i interwencje dotyczczące nadzorowanych i kontrolowanych jednostek i przygotowuje projekty odpowiedzi w tych sprawach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo,administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Terapeuta zajęciowy

Organizacja czasu wolnego, praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

 • Rumia
 • 2024-05-22

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Praca indywidualna z dzieckiem; praca w grupie z dziećmi; kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych oraz stwarzanie domowej atmosfery w placówce; współdziałanie z rodziną wychowanka; współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi na...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

 • Owidz
 • 2024-05-19

Pedagog specjalny

Przeanalizowanie dokumentacji ucznia. Zorganizowanie spotkania z rodzicami/opiekunami ucznia oraz z nim samym. Systematyczna współpraca i udział w zebraniach zespołu nauczycieli. Obserwowanie realizacji miedzy wspomaganym uczniem a zespołem....

 • Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

 • Gdańsk
 • 2024-05-09