Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126333

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Współpracuje z Kierownikami Projektów zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach programów rządowych, Inżynierem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru w zakresie bieżącej realizacji harmonogramu robót oraz sprawuje techniczny nadzór z ramienia Zamawiającego na realizowanych w ramach inwestycji obiektach inżynierskich w celu zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: • Ustalenia zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych obiektów inżynierskich, • Opiniowania dokumentacji technicznych wykonywanych przez wykonawcę i Nadzór Autorski, • Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, • Prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji,
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwuje od Wykonawców robót zobowiązania wynikające z zawartych umów w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji,
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin i wartość realizowanych obiektów Inżynierskich w celu właściwej pod względem terminowości, wartości i jakości rozliczenia zadania,
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, sprawdza kompletność i poprawność dokumentacji wykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych w celu wyegzekwowania właściwej jakości robót, ich zgodności z warunkami kontraktu oraz rozliczenia środków przeznaczonych na realizację robót i przyjęcia wykonanych robót,
 • Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań w celu wyeliminowania lub uniknięcia w 2 przyszłości błędów i nieprawidłowości w realizowanych obiektach,
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu monitoruje, opiniuje i analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach w celu właściwej, terminowej realizacji oraz rozliczenia inwestycji, w tym inwestycji związanych z realizacją programów rządowych,
 • Konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w celu właściwej pod względem terminowości, wartości i jakości wykonania zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie mostowe lub drogowo - mostowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową,
przebudową obiektów inżynierskich
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów z zakresu budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, znajomość przepisów Prawo budowlane,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office w szczególności Excel i Word,
 • Kompetencje: duży stopień samodzielności i inicjatywy, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • Podstawowa znajomość przepisów FIDIC,
 • Doświadczenie przy zadaniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD,
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista ds. Obsługi Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w szczególności: gromadzenie przepisów dotyczących obszaru...

 • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Gdańsk
 • 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki szkodliwe dla...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-09-22