Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126248

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach)

Zakres zadań

 • opracowanie programów inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami o Finansowaniu Inwestycji z Budżetu Państwa;
 • współudział w przygotowaniu planów inwestycyjnych i remontowych oraz planów finansowych w niezbędnym zakresie, prowadzenie działań w zakresie przeszacowania wartości inwestycji i aktualizacji informacji o zwiększeniu wartości kosztorysowej inwestycji finansowanej ze środków budżetu Państwa;
 • merytoryczna współpraca z pracowniami projektowymi na etapie tworzenia dokumentacji projektowej dla inwestycji i modernizowanych obiektów służbowych oraz weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich opracowanych przez pracownie projektowe w celu sprawdzenia zgodności jej realizacji z założeniami programowymi inwestycji i przepisami Prawa Budowlanego;
 • wypracowanie założeń programowych dla nowoprojektowanych i modernizowanych obiektów służbowych Policji;
 • opracowanie wytycznych programowych planowanych inwestycji w celu przekazania samorządom terenowym, które zlecają opracowanie dokumentacji projektowej na rzecz Policji;
 • sporządzanie projektów umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowych w zależności od trybu procedury przetargowej oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania wykonawcy robót projektowych w trybie pozaustawowym;
 • przygotowywanie dokumentacji i innych niezbędnych dokumentów dotyczących wszczęcia procedur przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie działań zmierzających do właściwego rozliczenia finansowego faktur dotyczących płatności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ds. dokumentacji budowlanych
 • znajomość przepisów Ustawy o Finansowaniu Inwestycji z Budżetu Państwa,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów,
 • dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyscyplina pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość programów komputerowych: AUTOCAD, WKI-PLAN, NORMA

Powiązane