Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii

Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii
Miejsce pracy: Gdańsk

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie badań naukowych:
  • nadzór i pozyskiwanie środków na badania naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych,
  • koordynowanie prac związanych z budowaniem dorobku naukowego podległej jednostki,
 • aktywność dydaktyczna:
  • prowadzenie zajęć ze studentami,
  • nadzorowanie procesu powstawania potrzebnych programów nauczania danej jednostki organizacyjnej,
 • zarządzanie zespołem i jednostką organizacyjną:
  • wytyczanie kierunku rozwoju jednostki organizacyjnej oraz planowanie i organizowanie pracy podległej jednostki,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej (zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
  • przygotowywanie informacji niezbędnych do tworzenia planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych,
  • dbanie o przepływ informacji w podległej jednostce organizacyjnej,
  • przeciwdziałanie mobbingowi i działaniom niepożądanym,
  • budowanie kultury pracy opartej na profesjonalizmie, proaktywności i partnerstwie.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Spełnienia warunków zawartych w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r poz. 1668, z póżn.zm),:
  • posiadania kwalifikacji zawartych w ustawie i statucie (zawarte w niniejszym ogłoszeniu),
  • braku karalności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy (tj. nie zostały wydalone z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; nie zostały pozbawione prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat),
  • spełnienia wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy (mają pełną zdolność do czynności prawnych; korzystają z pełni praw publicznych; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),
  • oświadczenia, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • tytułu zawodowego lekarza i prawa wykonywania zawodu,
 • specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty neurochirurgii i neurotraumatologii lub tytułu specjalisty neurochirurgii,
 • stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uprawnienia nadanego zgodnie z art. 226 ustawy lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych,
 • znacznego dorobu naukowego w zakresie wymaganej dyscypliny i specjalności lub pokrewnego z dyscypliną i specjalnością reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną, której dotyczy niniejszy konkurs,
 • doświadczenia dydaktycznego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1.

OFERUJEMY:

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość wpływania na rozwój jednostki i kształtowanie kierunku rozwoju,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Kierownik Centrum Stomatologicznego

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: zarządzanie zespołem pracowników – lekarzy, asystentek, higienistek, recepcjonistek, techników radiologów motywowanie i rozwój zespołu oraz rekrutacja budowa pozytywnej...

 • Medicover sp. z o.o.

 • Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego
 • dzisiaj

Kierownik Centrum Stomatologicznego

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: zarządzanie zespołem pracowników – lekarzy, asystentek, higienistek, recepcjonistek, techników radiologów motywowanie i rozwój zespołu oraz rekrutacja budowa pozytywnej...

 • Medicover sp. z o.o.

 • Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego
 • 2023-02-20