Post-Doc w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej

Post-Doc w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/8R23/WCH

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu OPUS, UMO-2019/35/B/NZ7/04212, pt. „Syntetyczne analogi opioidowego czynnika wzrostu połączone z pochodnymi glukozaminy jako związki o potencjalnym znaczeniu w terapii celowanej raka trzustki”, kierowanego przez prof. dr hab. Iwonę Inkielewicz-Stępniak.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczych z zakresu: hodowli komórkowych ludzkich linii, w tym pierwotnych, hodowli 3D
 • planowanie prac badawczych, formułowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja
 • przeprowadzanie analiz molekularnych m.in: Western Blot, Real-Time PCR, cytometria przepływowa, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne, testy ELISA, testy migracji, testy immunostymulacji, testy angiogenezy, testy oceniające interakcję komórek raka trzustki z płytkami krwi z zastosowaniem agregometru optycznego.
 • opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań, przygotowanie manuskryptów do druku, prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych
 • uczestniczenie w badaniach prowadzonych na modelu mysim raka trzustki
 • udział w kształceniu młodej kadry naukowej - opieka nad doktorantami i magistrantami

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, medycznych lub technicznych ze specjalnością w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub pokrewnych
 • wysoka motywacja do pracy naukowej i udokumentowany dorobek w zakresie biologii komórki (doświadczenie w hodowli 3D będzie atutem), immunologii, biochemii lub pokrewnym (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i w piśmie
 • znajomość podstawowych programów komputerowych w tym programów statystycznych stosowanych do analizy badań biologicznych
 • wysoka motywacja do pracy, zdolność efektywnej pracy indywidualnej oraz w grupie
 • chęć dzielenia się wiedzą oraz do nabywania nowych umiejętności
 • doświadczenie w pracy z użyciem techniki CRISPR, Cas9, obrazowania molekularnego oraz /lub doświadczenie w pracy na modelu zwierzęcym będzie również atutem

FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

Osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełnia łącznie następujące warunki:

 • stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie i nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Szczegóły określa uchwała Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019

 

OFERUJEMY:

 • Przewidywane wynagrodzenie: 10 000 zł brutto/msc
 • Czas trwania umowy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 17 miesięcy
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

Powiązane