Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
Miejsce pracy: Gdańsk
1/23

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia na kierunkach: biologicznych lub chemicznych lub farmaceutycznych lub medycznych,
 • posiadanie tytułu zawodowego lekarza nauk medycznych lub tytułu magistra w powyższych dziedzinach,
 • znajomości technik badawczych w biochemii, w szczególności technik analitycznych (HPLC i LC/MS) oraz hodowli komórkowych,
 • gotowość do pracy dydaktycznej w nauczaniu biochemii,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • posiadania dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane