Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 121121

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze,
-nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
-zagrożenie korupcją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
-praca w terenie – w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

Zakres zadań

 • Współpracuje z Kierownikami Projektów zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach programów rządowych, Inżynierem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru w zakresie bieżącej realizacji harmonogramu robót oraz sprawuje techniczny nadzór z ramienia Zamawiającego na realizowanych w ramach inwestycji obiektach inżynierskich w celu zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: • Ustalenia zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych obiektów inżynierskich, • Opiniowania dokumentacji technicznych wykonywanych przez wykonawcę i Nadzór Autorski, • Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, • Prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji,
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwuje od Wykonawców robót zobowiązania wynikające z zawartych umów w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji,
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin i wartość realizowanych obiektów Inżynierskich w celu właściwej pod względem terminowości, wartości i jakości rozliczenia zadania,
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, sprawdza kompletność i poprawność dokumentacji wykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych w celu wyegzekwowania właściwej jakości robót, ich zgodności z warunkami kontraktu oraz rozliczenia środków przeznaczonych na realizację robót i przyjęcia wykonanych robót,
 • Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań w celu wyeliminowania lub uniknięcia w 2 przyszłości błędów i nieprawidłowości w realizowanych obiektach,
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu monitoruje, opiniuje i analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach w celu właściwej, terminowej realizacji oraz rozliczenia inwestycji, w tym inwestycji związanych z realizacją programów rządowych,
 • Konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w celu właściwej pod względem terminowości, wartości i jakości wykonania zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie mostowe lub drogowo - mostowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową,
przebudową obiektów inżynierskich
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów z zakresu budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, znajomość przepisów Prawo budowlane,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office w szczególności Excel i Word,
 • Kompetencje: duży stopień samodzielności i inicjatywy, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • Podstawowa znajomość przepisów FIDIC,
 • Doświadczenie przy zadaniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD,
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Kierownik / Inżynier Budowy

praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dyspozycyjność (praca w delegacji) wykształcenie wyższe kierunek budowlany okres początkowy...

 • Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM

 • wczoraj

Inżynier branży sanitarnej

Zakres obowiązków zależny od doświadczenia: uczestnictwo w realizacji projektów branżowych z zakresu sieci i instalacji sanitarnych, analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, współudział w...

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych CENTRUM sp. z o.o.

 • Gdańsk
 • 2023-05-25

Starszy specjalista

Warunki pracy -obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze -prowadzenie samochodu służbowego -praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych -budynek i...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 • Gdańsk
 • 2023-05-25