Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120637

Warunki pracy

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze,
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza aministracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub
przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii sprawy związane z projektami technologii wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów rządowych,, z projektami robót geologicznych i hydrogeologicznych, z dokumentacjami geologiczno – inżynierskimi, dokumentacjami geotechnicznymi, projektami wzmocnienia podłoża w celu przeprowadzania weryfikacji/kontroli poprawności ww. opracowań.
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na roboty budowlane (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Programy Funkcjonalno- Użytkowe, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie technologii wykonywania robót na etapie realizacji inwestycji oraz diagnostyki stanu nawierzchni na etapie eksploatacji dróg w celu określenia zgodności wykonywania robót ze standardami obowiązującymi w GDDKiA, rozwiązywaniu bieżących problemów oraz w celu określenia stanu degradacji nawierzchni (na etapie eksploatacji).
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym w celu optymalizacji rozwiązań projektowych.
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie wykonywania robót geologicznych przez Wykonawców w ramach opracowywania dokumentacji projektowych w celu określenia poprawności wykonywania ww. robót – zgodności z decyzją robót geologicznych oraz zgodności ze standardami obowiązującymi w GDDKiA.
 • Współpracuje z biurami projektowymi oraz doradcami – opiniodawcami w zakresie technologii wykonywania robót w celu określenia optymalizacji zastosowanych rozwiązań oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.
 • Opiniuje i uzgadnia – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych w zakresie technologii wykonywania robót zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg; wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych) w celu zapewnienia lub utrzymania standardów drogi krajowej określonych przepisami prawnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni.
 • Przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Gdynia
 • dzisiaj

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna...

 • Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Gdańsk
 • dzisiaj

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w...

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 • Gdańsk
 • wczoraj