Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 119950

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej,

 • praca biurowa pod presją czasu,

 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku,


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim; ulg w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego; odraczania terminów prawa podatkowego w tym m.in. na podstawie art.48 Ordynacji podatkowej; orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych zarządzeń zabezpieczenia; przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych; nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności; wstrzymania wykonania decyzji; odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniu: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich; upadłościowym i naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych; składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Prowadzi ewidencje wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych; przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Poszukuje majątku zobowiązanych;
 • Koordynuje oceny i analizuje ryzyko dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia;
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej
 • Ewidencjonuje udzieloną pomoc publiczną w systemach informatycznych;
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych;
 • Rozpatruje zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej.
 • Rozpatruje sprzeciw małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym i sprzeciw podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową.
 • Występuje i realizuje wnioski o udzielenie informacji i powiadamia za pośrednictwem zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego w szczególności ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Referent (pośrednictwo)

  Pozyskiwanie wolnych miejsc pracy. Przyjmowanie ofert pracy. Ewidencjonowanie przyjętych ofert pracy. Wprowadzanie ofert do programu komputerowego Syriusz. Kojarzenie ofert pracy z osobami bezrobotnymi. Pomoc w organizowaniu giełd pracy. Nauka...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  • Gdynia
  • wczoraj

  Referent (ewidencja/rejestracja)

  Rejestracja:Obsługa telefoniczna, w tym umawianie osób na terminy do rejestracji. Pomoc w rejestracji elektronicznej przy stanowiskach komputerowych oraz przy zakładaniu profilu zaufanego, skanowanie i podłączanie zwrotek potwierdzających...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  • Gdynia
  • 2023-05-26

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: czterokondygnacyjny budynek...

  • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  • Gdańsk
  • 2023-05-26