Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116016

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • prowadzenie psychoedukacji w celu promocji zdrowia psychicznego oraz rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych policjantów i pracowników Policji,
 • udzielanie policjantom i pracownikom Policji pomocy psychologicznej w formie porady psychologicznej i grupy wsparcia w celu radzenia sobie z bieżącymi trudnościami związanymi ze służbą/pracą lub życiem osobistym,
 • udzielanie policjantom i pracownikom Policji pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych w celu neutralizacji negatywnych skutków przeżytego zdarzenia,
 • udzielanie policjantom i pracownikom Policji pomocy psychologicznej w formie interwencji kryzysowej i grupowego odreagowania psychicznego w sytuacjach kryzysowych w celu przeciwdziałania zaburzeniom i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu psychicznym,
 • uczestnictwo w diagnozowaniu problemów indywidualnych w sprawach dotyczących policjantów i pracowników Policji w celu wskazania możliwych sposobów ich rozwiązania i zapobiegania,
 • prowadzenie psychoterapii policjantów i pracowników Policji w celu rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu psychicznym,
 • sporządzanie psychologicznej analizy samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji w podległym garnizonie w celu określenia działań zapobiegających występowaniu zachowań suicydalych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • umiejętność argumentowania, negocjacji i podejmowania decyzji,
 • kreatywność, łatwość komunikacji, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Powiązane