Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115882

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z podróżami służbowymi.

Zakres zadań

 • Nadzoruje realizację robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności i ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozlicza prowadzenie robót.
 • Wykonuje kontrolę stanu technicznego obiektów.
 • Uczestniczy w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.
 • Przygotowuje zakresy i opisy robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.
 • Przygotowuje kosztorysy inwestorskie na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdza kosztorysy ofertowe.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Przygotowuje i sporządza informację w związku z realizowanymi zadaniami.
 • Bierze udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. "branży sanitarnej".
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane.
 • Obsługa programu kosztorysującego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiązane