Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 115899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: - praca na wysokości powyżej 3 metrów, - zmienne warunki atmosferyczne, - praca w terenie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje proces inwestycyjny dla poszczególnych zadań w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • monitoruje przebieg realizacji robót oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • prowadzi sprawy związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządza opinie w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych oraz bierze udział w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • sporządza sprawozdania oraz prowadzi statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek budownictwo)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • Uprawnienia budowlane
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub hydrotechnicznej
 • Studia podyplomowe w obszarze zarządzania projektami
 • Potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Umiejętność obsługi programu Norma PRO

Powiązane