Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115794

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na I p., oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie – nadzór nad realizacją prac remontowych infrastruktury portowej.

Zakres zadań

 • Przygotowuje niezbędną dokumentację w zakresie zakupu, remontu i legalizacji sprzętu i urządzeń nawigacyjnych, ratunkowych i przeciwpożarowych w celu zabezpieczenia procedur do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz utrzymuje w sprawności zgodnie z opracowywanymi normami na jednostkach pływających.
 • Przygotowuje niezbędną dokumentację w zakresie zakupu, remontu i legalizacji sprzętu związanego z ochroną środowiska w celu zabezpieczenia procedur do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz utrzymuje w sprawności zgodnie z opracowywanymi normami w jednostkach pływających.
 • Przygotowuje niezbędną dokumentację, nadzór oraz zapewnia ciągłość użytkowania jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej poprzez aktualizację kart bezpieczeństwa oraz świadectw klasy wydanych przez towarzystwa klasyfikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przeprowadza kontrolę stanu technicznego sprzętu i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo żeglugi i ochrony środowiska na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej w celu określenia stanu faktycznego i wskazywania potrzeb w zakresie zakupu, remontów, legalizacji i atestacji sprzętu oraz udział w pracach związanych z wyjaśnianiem szkód i zasadności użycia wyżej wymienionego sprzętu i urządzeń.
 • Opracowuje plany legalizacji sprzętu ratowniczego p.poż. i nawigacyjnego i związanych z tym planów wydatków środków budżetowych oraz opracowuje plany przeglądów jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej przez inspektorów towarzystw klasyfikacyjnych i Urzędów Morskich w celu zapewnienia terminowej realizacji pod względem merytorycznym, kosztowym i czasowym.
 • Prowadzi ewidencję urządzeń i sprzętu odpowiadającego za bezpieczeństwo, znajdującego się na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej (ratowniczego, nawigacyjnego, p.poż, ochrony środowiska i OPA) wraz z datami kolejnych przeglądów, atestacji i legalizacji.
 • Utrzymuje kontakty z Biurem Hydrograficznych Marynarki Wojennej i innymi instytucjami w celu realizacji zakupu wydawnictw nautycznych i map morskim zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia bezpiecznej nawigacji oraz kontaktów z Urzędami Morskimi i towarzystwami klasyfikacyjnymi w sprawie realizacji inspekcji na jednostkach pływających.
 • Prowadzi ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z żeglugą lub odpowiadających za bezpieczeństwo na morzu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość specyfiki sprzętu i urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo na morzu
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych

Powiązane