Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137522

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
 • pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • Przyjmuje wnioski wraz z załącznikami dotyczące udzielania zezwoleń legalizujących pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydaje wytworzone w tych sprawach dokumenty
 • Przyjmuje wnioski wraz z załącznikami dotyczące wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydaje sporządzone w tych sprawach dokumenty
 • Udziela klientom informacji na temat obowiązujących procedur i sposobie załatwiania spraw w zakresie realizowanym przez Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
 • Dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych
 • Obsługuje „System Pobyt” oraz wewnętrzny (oddziałowy) system „Cudzoziemcy” w zakresie wprowadzania danych z wniosków, rejestracji rozstrzygnięć i innych czynności związanych z wydawaniem dokumentów
 • Prowadzi papierowy rejestr wpływających wniosków o przedłużenie wizy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka europejskiego na poziomie B2 (wg ESOKJ)

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu i na terenie podległym KMP w Gdyni. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę. Zakres zadań zapewnia sprawność techniczną...

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Gdynia
 • 2024-05-22

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko...

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2024-05-19

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę. Zakres zadań czynności związane z ochroną danych...

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Gdynia
 • 2024-05-17