Strażak Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej

Strażak Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej
Miejsce pracy: Gdańsk, Juliusza Słowackiego 200, obok stacji paliw Orlen
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
 • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w innych działaniach interwencyjnych prowadzonych przez ZLSP,
 • udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeniach bojowych,
 • utrzymywanie wymaganej sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie ustalonego porządku służby,
 • dbałość o powierzony sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jego konserwację i prawidłowe użytkowanie.

Wymagania:

 • posiadanie wyszkolenia pożarniczego w Państwowej Straży Pożarnej (warunek konieczny) – ukończone szkolenie w zawodzie strażaka lub równorzędne (szkolenie OSP jest niewystarczające),
 • zdolność psychiczna i fizyczna do pracy w zawodzie strażak,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego,
 • gotowość do pracy zmianowej w służbach 12-godzinnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Wymagania dodatkowe/preferowane:

 • posiadanie prawa jazdy kat „B” lub/i „C”,
 • ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego (kurs KPP),
 • uprawnienia na wykonywanie badań i przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz gaśnic,
 • ukończenie Szkoły Aspirantów i/lub Szkoły Głównej Służby Pożarniczej PSP,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej (w tym opieka stomatologiczna),
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia socjalne,
 • dofinansowania kursów i szkoleń,
 • zakładowa siłownia wraz z sauną,
 • parking dla pracowników.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Powiązane