Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 133133

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych
 • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym przygotowuje wewnętrzne opinie oraz prowadzi postępowania związane z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000, z weryfikacją zasadności przeprowadzenia oceny, określaniem warunków realizacji, wydawaniem zezwoleń na ich realizację, określaniem sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzorowaniem jej wykonania oraz przygotowaniem Standardowego Formularza Komunikacyjnego o nałożeniu i wykonaniu kompensacji
 • Ocenia sprawozdania z monitoringów i analiz porealizacyjnych wynikających z przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszary Natura 2000 oraz bierze udział w kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE, a także przygotowuje projekty opinii w zakresie zgodności planowanych działań z celami ochrony obszarów chronionych na potrzeby wdrażania programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Przygotowuje opinie i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000, w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, a także przyjmuje zgłoszenia oraz wydaje decyzje o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody
 • Opiniuje w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko: plany urządzania lasu, uproszczone plany urządzania lasu, a także uzgadnia plany urządzania lasu, uproszczone plany urządzania lasu i zadania z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otulin rezerwatów przyrody
 • Prowadzi postępowania i wydaje zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 w trybie art. 34 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
 • Bierze udział w koordynacji funkcjonowania obszarów Natura 2000, w tym stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, stanowiących przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000, przetwarza z wykorzystaniem informatycznego systemu GIS oraz przygotowuje dane do wprowadzenia zmian do bazy danych obszarów Natura 2000, a także opracowuje cykliczne sprawozdania z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierające informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe , kierunek: biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, geografia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o lasach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Wiedza przyrodnicza
 • Znajomość form ochrony przyrody
 • Znajomość siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, GIS)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy specjalista

Warunki pracy praca zmianowa oraz dyspozycyjność praca w siedzibie urzędu i w terenie praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2024-02-25

Młodszy Specjalista w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: zbieranie i opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania inspekcji terenowych i kontroli gospodarowania wodami, uczestniczenie w wizjach i inspekcjach terenowych oraz kontrolach...

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Tczew
 • 2024-02-23

Główny Specjalista w Wydziale Zgód Wodnoprawnych

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących: udzielania pozwoleń wodnoprawnych, wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, przyrzeczenia...

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Gdańsk
 • 2024-02-21