Radca prawny

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126746

Warunki pracy


 • praca przy komputerze, wymagająca wysiłku statycznego,
 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, korzystając z programu komputerowego LEX, przygotowuje wnioski do sądów o ukaranie obwinionych za wykroczenia popełnione w związku z nieprawidłowościami w ruchu zakładu górniczego, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie nielegalnej eksploatacji kopalin oraz prowadzi ewidencję nielegalnej eksploatacji, w celu przygotowania projektów decyzji naliczających podwyższoną opłatę eksploatacyjną, względnie przygotowania innego stanowiska Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • rozpatruje wnioski o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w celu weryfikacji spełniania przez kandydatów wymogów formalno-prawnych oraz prowadzi rejestry ww. osób, zamieszcza i aktualizuje wykazy tych osób na stronach BIP, w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie
 • z upoważnienia Dyrektora Urzędu współuczestniczy w badaniach powypadkowych oraz współuczestniczy w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych celem ustalenia stanu faktycznego, osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem postępowania powypadkowego oraz wyciągnięcia stosownych wniosków
 • sporządza dokumentację związaną z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej, zapewnia terminowość przeprowadzania ocen pracowników oraz sporządzania IPRZ, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie
 • przygotowuje stanowiska w sprawach odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawanych przez Dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych
 • na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Dyrektora Urzędu i pełni zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i instytucjami, a także w sprawach roszczeń o naprawienie szkody związanej z ruchem zakładu górniczego w przypadku braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, w celu zapewnienia właściwego toku postępowania
 • przygotowuje projekty pism i innych dokumentów dotyczących nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu, czuwa nad terminowością kierowania na badania profilaktyczne, prowadzi ewidencję dodatkowego zatrudnienia i wykonywania czynności zarobkowych oraz zgód w tym zakresie, opracowuje propozycje szkoleń pracowników Urzędu - odpowiada za organizację szkoleń wewnętrznych, w tym za ich dokumentowanie, w celu zapewnienia rozwoju zawodowego pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wiedza z zakresu ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Znajomość obsługi programów komputerowych informacji prawnej, w tym programu LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Radca prawny

Warunki pracy praca przy komputerze, wymagająca wysiłku statycznego, zagrożenie korupcją. Zakres zadań udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez...

 • Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

 • Gdańsk
 • 2023-09-07