Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 126869

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznym
 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy
 • budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na parterze

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat naczelnika urzędu oraz jego zastępców
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, składnicy akt lub archiwum
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w ART. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników obsługujących naczelnika urzędu oraz wnioski i petycje
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej, prowadzi działalność analityczną, prognostyczną z zakresu funkcjonowania urzędu, prowadzi sprawozdawczość oraz sygnalizuje przypadki nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i pozamaterialnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-29

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-29

Referent / Specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat Komórka organizacyjna: Biuro Prorektora ds. Studenckich Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, Bardzo dobra obsługa komputera, znajomość programów: Word, Excel,...

 • Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-09-28