Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126329

Warunki pracy


 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów technicznoekonomiczno- środowiskowych oraz koncepcji programowych w celu przygotowania zadania do realizacji oraz uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w celu zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Uczestniczy w sprawdzaniu projektów budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich.
 • Współuczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu umożliwienia rozpoczęcia inwestycji i eliminacji konfliktów społecznych na etapie wykonywania robót. Opracowywanie Programów Inwestycji dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich wraz z uzgadnianiem w centrali GDDKiA. Bieżąca weryfikacja i aktualizacja danych w Centralnym Zasobie Danych.
 • Współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych w celu spełnienia obowiązujących wymagań określonych przepisami prawnymi.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia kompletności wykonania zmówienia i spełnienia celu którym została wykonana.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office).
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa.
 • Prawo jazdy kat. B

Powiązane