Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126103

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, budynek III piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, wykonywanie obowiązków związane jest także z podróżami służbowymi.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie/pracy.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 • Prowadzi rejestry, kompletuje dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby.
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji, doradztwo z zakresu BHP.
 • Organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne z zakresu BHP oraz współpracuje przy organizacji szkoleń okresowych.
 • Doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobiera najwłaściwsze środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - technik BHP lub wyższe kierunkowe lub podyplomowe BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie BHP dla osoby posiadającej tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Biegła znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, znajomość podstawowych zagadnień dot. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, znajomość metod oceny ryzyka zawodowego, umiejętność argumentowania, ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej, w tym zagrożeń związanych ze służbą
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane