Księgowy

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126139

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • Dekretuje i księguje dowody księgowe, wyciągi bankowe z zachowaniem poprawności, staranności i terminowości
 • Uzgadnia salda na wyciągach bankowych z rachunkiem bankowym jednostki
 • Weryfikuje dokonane zapisy księgowe i uzgadnia salda kont księgowych prowadzonej ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • Ewidencjonuje równowartość wydatków dokonywanych przez urząd ze środków budżetowych na sfinansowanie własnych środków trwałych w budowie, a także równowartość zakupu gotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Realizuje dyspozycje środkami pieniężnymi w NBP w ramach powierzonych pełnomocnictw
 • Ewidencjonuje wydatki urzędu w układzie budżetu tradycyjnym i zadaniowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane