Starszy specjalista

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 125829

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno-biurowa  

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe zapewniając prawidłowe ich ujęcie w księgach rachunkowych urzędu
 • uzgadnia salda kont księgowych i dokonuje analizy prawidłowości zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, a także prowadzi analizy zgodności paragrafów poniesionych wydatków z paragrafami zaksięgowanych kosztów
 • sporządza projekty (miesięczne, kwartalne, roczne) sprawozdania budżetowego Rb-28 z wykonania wydatków
 • przeprowadza bieżącą weryfikację zgodności dekretacji faktur zakupu z dowodami magazynowymi Pz pod względem klasyfikacji budżetowej, a także przeprowadza bieżącą kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych oraz ich kompletności
 • prowadzi korespondencję z kontrahentami w zakresie dokonywania uzgodnień formalno-rachunkowych oraz sporządza i wysyła noty korygujące
 • prowadzi miesięczne uzgodnienia zapisów księgowych i salda na koncie 310 ze stanami magazynowymi ujętymi w module Magazyn oraz dokonuje sprawdzenia prawidłowości wystawionych dokumentów magazynowych Pz pod wzgdlędem klasyfikacji budżetowej,
 • współpracuje w zakresie obsługi kasowej pracowników i klientów urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: rachunkowość budżetowa, ewidencja podatku VAT

Powiązane