Starszy Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Starszy Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
Miejsce pracy: Gdańsk
K/4723/AB
grupa pracowników dydaktycznych
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, a także wybrane zajęcia seminaryjne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania znaczącego doświadczenie dydaktycznego, zawodowego lub naukowego.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • posiadania tytułu magistra pielęgniarstwa,
 • posiadania specjalistycznej wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • ukierunkowania zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • posiadania doświadczenia zawodowego w pracy dydaktycznej,
 • posiadania uprawnień pedagogicznych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomości języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim,

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • posiadania co najmniej 4-letniego stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej i posiadania pozytywnych ocen przełożonych i studentów oraz posiadania udokumentowanych osiągnięć świadczących o posiadaniu znaczącego doświadczenia dydaktycznego (np. opinii, certyfikatów, dyplomów, publikacji o charakterze dydaktycznym czy popularyzatorskim) lub
 • posiadania co najmniej 4-letniego stażu pracy na rynku w branży związanej z perspektywą zatrudnienia oraz udokumentowanie osiągnięć świadczących o posiadaniu znaczącego doświadczenia zawodowego (np. opinii, certyfikatów, dyplomów) lub
 • posiadania co najmniej 2-letniego stażu pracy oraz dorobku naukowego udokumentowanego np. uzyskaniem stopnia doktora oraz posiadaniem co najmniej jednej publikacji popularyzującej naukę (artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne) oraz pełnotekstowej pracy oryginalnej (jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 2,0 pkt IF.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane