Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Malborku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Malbork
Ogłoszenie o naborze Nr 22071

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku.
Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, fax, niszczarka, itp.).
Wyjścia i wyjazdy służbowe.
Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych np. ZUS
 • Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, a następnie ich realizacja
 • Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych oraz innych systemów informatycznych np.: System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK
 • Kierowanie pracą zespołu do spraw Finansowo-Księgowych
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość: przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania
 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok praktyka w księgowości jednostki sektora finansów publicznych
 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • Znajomość obsługi systemu Płatnik
 • Znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-ksiegowy_1913565.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz najnowsze ofertySpecjalista

Warunki pracyPraca w biurze WIJHARS , obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z...

Pracownik ds. sprzedaży internetowej

Realizacja zamówień internetowych w zakresie wybrania oraz zapakowania towarów zgodnie z życzeniem klienta z zachowaniem najwyższych...

Pracownik ds. sprzedaży internetowej

Realizacja zamówień internetowych w zakresie wybrania oraz zapakowania towarów zgodnie z życzeniem klienta z zachowaniem najwyższych...

Doradca klienta

• Obsługa klienta na najwyższym poziomie• Udzielanie klientom informacji odnośnie oferty handlowej• Naliczanie i...


?>