Praca: Prezes Zarządu

Burmistrz Krynicy Morskiej pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Krynicy Morskiej

ogłasza konkurs

w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu
Miejsce pracy: Krynica Morska
 1. Informacje ogólne
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej z siedzibą przy ulicy Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Miasto Krynica Morska. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 ro zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
  Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 2. Łączne wymagania wobec kandydata:
  1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, o profilu ekonomicznym lub prawniczym lub technicznym,
  3. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  5. spełnienie innych niż wymienione w lit 1-4 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlegania określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
  6. znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  8. posiadanie odpowiednich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
   • doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
   • znajomość zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki,
   • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 2. Kandydat na Prezesa zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. cv
  2. kwestionariusz osobowy – (wzór załącznik nr 1)
  3. list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres 3 lat, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
  4. oświadczenia:
   1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
   2. o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
   3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. że nie toczą się żadne postępowania karne,
   6. że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
   7. o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
   8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
   9. o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
   10. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
   11. że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   12. że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   13. że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   14. że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   15. że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2
   16. w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,- wzór oświadczenia dla pkt 4 (ppkt p) stanowi załącznik nr 3
  5. odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia (pkt 2 ppkt 2), okres zatrudnienia (pkt 2 ppkt 3 ) i doświadczenie zawodowe (pkt 2 ppkt 4),
  6. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
  7. aktualne prawo jazdy kat. B,
  8. umiejętność obsługi komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych,
  9. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
 2. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata.Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PWiK Spółki z o.o. ul. Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:
  1. umowę Spółki,
  2. aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS
  3. sprawozdanie finansowe Spółki
  4. sprawozdanie Zarządu
  5. oraz zagadnienia techniczne Spółki
 5. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej www.krynicamorska.tv i P W i K Spółka z o. o. w Krynicy Morskiej www.pwikkrynicam.pl oraz w siedzibie Spółki.
 6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu P W i K Sp. z o. o. w Krynicy Morskiej – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 14 maja 2018r. do godz. 1300. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.
 7. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.
 9. Komisja zbiera się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej, na pierwszym niejawnym posiedzeniu ( faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego do składania ofert.
 10. Oferty otwarte zostaną w dniu 14 maja 2018r. o godz. 1400 na posiedzeniu Komisji.
 11. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
  1. znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
  3. znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
  5. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
  6. doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 13. Burmistrz może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.
 14. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/prezes-zarzadu_1959587.html
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz najnowsze ofertyInspektor weterynaryjny

Warunki pracyPraca w systemie podstawowym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, praca w niskich temperaturach...

Fryzjer

strzyżenie damskie i męskie, układanie fryzurWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, inne

Pomoc kuchenna

prace fizyczne w kuchniWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Fizjoterapeuta

Fizjoterapia,fizykoterapia, masaże.Wymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczneWymagania inne:wykształcenie...


?>